Koostööprogrammid

Projekti lühikirjeldus

Projekt on teine etapp tervikliku teabehalduse rakendamiseks Keskkonnaministeeriumi haldusalas. Projektiga parandame Keskkonnaministeeriumi haldusalas keskkonnalubade ja -seire valdkonna andmestike kasutamise efektiivsust, andmete kättesaadavust, aruannete ja raportite kvaliteeti ning päringutele vastamise kiirust.

 

Projekti toetas: EL regionaalarengu fond.
Toetuse summa: 407 447,04 €

 

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Taotleja nimi: KEMIT
Eraldatud summa: 30 294 EUR

Projekti põhieesmärk on välja selgitada, kuidas lahendada Keskkonnaministeeriumi valitsemisala üleselt infosüsteemide poolt andmekogudesse kogutud andmete (koos)kasutamise, säilitamise, töötlemise (st analüüsimise ning aruandlusega) ja kättesaadavuse parendamisega seotud vajadused, tuues välja tänaste tööprotsesside optimeerimiseks vajalike muudatuste skoop ning muudatuste juurutamiseks vajalikud ressursid.

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

 

Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanism 2009-2014 programm „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine”

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus osaleb partnerina Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanism 2009-2014 programmi „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine“ eeldefineeritud projektis “Mudelite süsteemi ja töövahendi loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks”. Projekti peamine eesmärk on moodustada erinevatest mudelitest koosnev süsteem, mis aitab kaasa veekogude kaitse korraldamisele, veekogudega seotud andmete, sh seisundi, koormuse ja meetmetega seotud andmete kättesaadavuse parendamisele.

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti lühikirjeldus:

Projekti tegevused jagunevad kaheks tegevussuunaks, hõlmates lisaks vajaliku funktsionaalsusega tarkvara väljatöötamisele ka vastava metoodika loomist arendaja poolt: 

 • Satelliitpiltidelt erinevate jääproduktide (jää ulatus, jää paksus, siseveekogude jää, lume olemasolu, rüsijää esinemine) hindamise metoodika välja töötamine;
 • Satelliidiandmete kasutamise tarkvara arendamine, sh sünoptiku kaardirakenduse loomine ja avaliku kaardirakenduse loomine.

Projekti eesmärk:

Eesmärk on luua Riigi Ilmateenistusse operatiivsete satelliitandmete töötlemisel ning jäävaatluste integreerimisel põhinev GIS töölauarakendusel töötav jääkaardi produktsioonisüsteem, mis võimaldab talvisel navigatsiooni perioodil edastada avalikkusele ja partneritele detailset, usaldusväärset ja ajakohast jääinfot. 

Projekti tulemused:

Projekti tulemusena:

 • Jääkaardi koostamisel kasutatakse uusi satelliitandmete põhiseid jääprodukte, mis on loodud EstHub arvutuskeskkonnas, mille tulemusena kiireneb jääolude analüüsimine. Lisaks on loodud ühtne jäävaatlusandmete kogumise/arhiveerimise infosüsteem;
 • Uuendatud on GIS töölaua-rakendusel töötav jääkaardi koostamise tööriist. Uuendamise tulemusena integreeritakse operatiivsed vaatlusandmed ja satelliitinfo, mis võimaldab koostada kõrglahutuslikku, georefereeritud jääkaarti;
 • Projekti käigus luuakse kasutajasõbralik veebipõhine kaardirakendus: ilmub mugav jääkaardi suurendamise võimalus, geograafiliste koordinaatide kuvamine hiirega liikudes, jne. Uuel kaardirakendusel avalikustatakse uued jääinfoga seotud kaardikihid: merejääkaart, järvede jää, lumekaart. WMS teenusena jagatakse jääinfoga seotud uued kaardikihid, mida edaspidi saab integreerida kasutajate infosüsteemidesse.

Projekti toetas: EL regionaalarengu fond.
Toetuse summa: 496 192 €

 

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Üldandmed

Ühtekuuluvusfondi projekti "Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive" viiakse ellu perioodil 2015-2023. Projekti eesmärk on inventuuride, liikide levikumudelite väljatöötamise, andmebaasi korrastamise ning infosüsteemi EELIS arendamise tulemusena paranenud informatsioon kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi kohta. Projektis osaleb 4 partnerit: Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Keskkonnaagentuur.  Projekti eelarve on 3 388 923 €, millest programmi toetus on 2 880 584,55 €.

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.
Image
kik png

Projektilühikirjeldus:

Katastri ja Eesti Topograafia Andmekogu sidumise ärianalüüsi koostamisega leitakse innovaatiline lahendus maastikuobjektide (kaldajoon, vooluvekogu telg, teemaa serv, kiviaia telg) andmete ruumiliseks sidumiseks katastris registreeritud maatüki piiridega. See tagab lõpliku lahenduse valmimisel kinnisasjade piiri ja pindala andmete vastavuse registrites looduses tegelikult eksisteeriva olukorraga. 

Projekti toetas:  Euroopa Regionaalarengu Fond 
Toetuse summa: 55 590,00 €
Staatus: Lõpetatud

 

Ärianalüüsi tulemiga saate tutvuda siin

 

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Vastuvõtmine: 12.10.2017
Taotleja nimi: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Eraldatud summa: 9 868,50

Ärianalüüsi peamisteks tulemusteks on üle-eestilise metsa kirjeldavate uute andmekihtide loomise metoodika ning andmekihtide kasutamiseks ja jagamiseks ellukutsutava projekti skoobi, ressursivajaduse, seotud osapoolte ja andmehulkade kirjeldus.

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti eesmärgiks on luua infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab satelliidi- ja LIDAR andmete alusel koostada Eesti puittaimestiku liikide ja kõrguse, metsatagavara ning lageraie kohta rasterkaarte. Eelnevale vajalikke algoritme rakendatakse satelliidiandmetele kaugseire teenuste arenduskeskuses ESTHub.

Projekti realiseerimise tulemusena tekib regulaarselt kord aastas uuenev info metsaressursi kohta. Info jagamine avaliku teenuse kaudu võimaldab seda integreerida erinevatesse infosüsteemidesse ning sellega parandada teavet Eesti metsade kohta.

Arendus on töös.
Projekti lõpp: 31.07.2020
Eraldatud summa: 456 200 EUR

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti lühikirjeldus

Projekt on esimene etapp Keskkonnaministeeriumi haldusala kohtvõrgu turvanõuete vastavusse viimiseks ISKE 2017 raportis toodule. Projektiga parandatakse Keskkonnaministeeriumi haldusala Infosüsteemide kaitset ja andmeturvet.

 

Projekti toetas: EL regionaalarengu fond.
Toetuse summa: 72 132,12 €
Staatus: Töös

 

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus on alates 21.08.2014 Eesti Geoinformaatika Seltsi (ESTGIS) liige. Keskus on ESTGIS liikmena huvitatud geoinformaatika ja ruumiandmete valdkonna arengust Eestis, kuna keskkonna valdkonnas on vajadus rakendada IT arendusprojektides geoinfosüsteeme seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks väga laialdane (sh ruumiandmete tootmiseks, kogumiseks, töötlemiseks, avalikustamiseks ja edastamiseks).

Projekt on lõppenud
Eraldatud summa: 48 900 €
 
Projekti eesmärgiks on keskkonnaandmete kogumise, haldamise, kasutamise ja avalikustamise teenuste analüüs, mis kirjeldab parendamist vajavad kohad ja tulevikuvisiooni ning nõuded tarkvara realiseerimiseks.

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Euroopa regionaalarengu fondi programm nr 2.2.0801.11-0001 “Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine“

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus osaleb partnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi programmis nr 2.2.0801.11-0001 "Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine". Programmi praktiline eesmärk on minimeerida keskkonnaseire andmete kogumise ja väljastamisega kaasnevat käsitsitööd. Andmehõive automatiseerimine võimaldab enam keskenduda andmete analüüsimisele ja trendide hindamisele, keskkonnaseisundi operatiivsele jälgimisele ning tarbijatele vajalike keskkonnainfo teenuste väljatöötamisele.

Projekt on lõppenud

Arendus on lõppenud
Eraldatud summa: 489 600 €
 
Projektiga teostatakse infosüsteemi KOTKAS edasiarendused, mille tulemusel täiendatakse pakutavate e-teenuste ja menetluste keskkonda ühtse keskkonnaloa haldamisega seotud teenusete pakkumiseks. Arenduse tulemusena võimaldatakse kasutajal saada ülevaade keskkonnakasutuse andmetest ja tegevustest ning mugavalt täita regulatsioonidest tulenevaid kohustusi.

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Arendus on lõppenud
Eraldatud summa: 462 040 €

Projektiga teostatakse infosüsteemi KOTKAS edasiarendused, mille tulemusel täiendatakse pakutavate e-teenuste ja menetluste keskkonda maapõue valdkonna teenustega, lisatakse keskkonnatasude arvestamise ja kontrollimise funktsionaalsused ja maapõue valdkonna avalike lubadega seotud teenused. Arenduse tulemusena võimaldatakse kasutajal saada ülevaade keskkonnakasutuse andmetest ja tegevustest ning mugavalt täita regulatsioonidest tulenevaid kohustusi.

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Arendus on lõppenud
Eraldatud summa: 492 420 €

Projektiga teostatakse infosüsteemi KOTKAS edasiarendused, mille tulemusel täiendatakse pakutavate e-teenuste ja menetluste keskkonda registreeringute teenustega.
 

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti lühikirjeldus

Projekti käigus valmib Life IP CleanEst koduleht. Loodava kodulehe eesmärk on kuvada projektikohast informatsiooni ja partnerite tegevusi projekti käigus. Sihtgrupiks on elanikkond, kogukonnaliidrid ja partnerid.
Arendustegevusi rahastatakse projektist LIFE 17 IPE/EE/000007 „LIFE IP CleanEst“ ning riigieelarvest.

Vastuvõtmine: TÖÖS
Eraldatud summa: 35 700 EUR

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti lühikirjeldus

LIFE-IP ForEst&FarmLand/Loodurikas Eesti veebilehe loomine ja haldamine

Projekti käigus valmib LIFE-IP ForEst&FarmLand/Loodurikas Eesti (LIFE18IPE/EE/000007) koduleht, mille eesmärk on anda erinevatele sihtrühmadele ajakohast infot projekti tegevuste ja tulemuste kohta. Arendustegevusi rahastab Eesti riigi omafinantseeringuna KEMIT.

 

Vastuvõtmine: TÖÖS
Eraldatud summa: 31 190,40 EUR

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti lühikirjeldus

Projekti tulemusel valmib Maa-ameti maakatastrit teenindav infosüsteem maa korralise hindamise läbiviimiseks automaatselt. Projekti tulemusel loodav infosüsteem tagab ajakohaste tehingu- ja maa väärtust määravate andmete kasutamise maa väärtuse hindamisel.

 

Projekti toetas:  Omandireformi reservfond
Toetuse summa: 312 660 €
Staatus: Töös

Projekti lühikirjeldus

Projekt on esimene etapp tervikliku teabehalduse rakendamiseks Keskkonnaministeeriumi haldusalas. Projekti tulemusel loodav maakatastri andmeait toetab katastriandmete kaasajastamist, parandab andmete kättesaadavust, aruannete ja raportite kvaliteeti ning päringutele vastamise kiirust.

 

Projekti toetas: EL regionaalarengu fond.
Toetuse summa: 216 193,80 €

 

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti lühikirjeldus:

X-tee teenused on Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemides üheks olulise tähtsusega komponentideks, mille kaudu saavad tarbijad (eelkõige teised riiklikud registrid) ajakohaseid andmeid. Seetõttu on äärmiselt oluline, et teenused toimiksid korrektselt ja oleksid pidevalt tarbijatele kättesaadavad.

Projekti käigus uuendati vananenud X-tee baastaristu komponente ja muudeti olemasolevaid teenuseid uutele X-tee versioon 6 nõuetele vastavaks, et tagada teenuste kättesaadavus.

 

Projekti eesmärk:

Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemide vastavusse viimine uue riiklikult kehtestatud regulatsiooniga, mis kohustab kõikidel X-tee osalistel üle minema X-tee versioonile 6.

 

Projekti tulemused

Projekt hõlmas endas järgmisi tegevusi :

 • Kahe riistvaralise allkirjastamisseade soetamist
 • Teenuste ümberkirjutamine X-tee versioon 6 spetsifikatsioonidele vastavalt
 • Teenuste testimine
 • Teenuste juurutamine

 

Järgmiste andmekogude/infosüsteemide teenuseid muudeti X-tee versioon 6 spetsifikatsioonidele vastavaks:

 • KALA (Kalanduse harrastuspüügi infosüsteem)
 • KLIS (Keskkonnalubade Infosüsteem)
 • METSAREGISTER (Metsaressursi arvestuse riiklik register)
 • KKR (Keskkonnaregister) – loodud on eraldi API

 

Projekti toetas EL regionaalarengu fond.
Toetuse summa: 40 000 €

 

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti lühikirjeldus:

Projektiga viiakse riikidevahelise jäätmeveoga seotud lubade taotlemine ning saatekirjade koostamine KOTKAS infosüsteemi, paberkandjal olnud andmed saavad masinloetavaks. Süsteem võimaldab kiiremini vastata avalikkuse päringutele ja selle abil saame analüüsida riikidevahelise jäätmeveo käigus veetud jäätmete koguseid. Parema kvaliteediga andmed hõlbustavad järelevalve teostamist ja muudavad jäätmete liikumise läbipaistvamaks, mis omakorda aitab meil tagada keskkonnakaitselisi eesmärke. 

Projekti toetas:  Euroopa Regionaalarengu Fond 
Toetuse summa: 89 775,00 €
Staatus: Lõppenud

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti lühikirjeldus:

Projektiga täiendatakse tehnilisi eeldusi registripõhisele rahvaloendusele üleminekuks aastal 2020. Luuakse andmekvaliteedi tõstmiseks vajalikud tehnilised võimalused. Tagatakse integreeritava aadressiotsingu (In-ADS) ning teiste osade töökindlust ja kiirust. In-ADS-i saab iga soovija oma veebilehele lisada. Täiendatakse avalikku rakendust, X-tee teenuseid, uuendatakse kaardirakendust, huvipunktide töötlemist. Arendatakse geokodeerijat, mille abil saab tabelkujul aadresse kaardile kuvada.

Projekti toetas: EL Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 424 320 €

 

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekti lühikirjeldus:

ADS on riigi infosüsteemi tugisüsteem ning ruumiandmete infrastruktuuripõhikomponent, mis omakorda tugineb andmete tootmisel KNR-ile ja POI-le. Asutuste, kodanike ja ettevõtjate jaoks on kriitilise tähtsusega, et ADS teenused toimiksid, aadressid ja kohad oleksid leitavad nii kaartidel, linnas kui looduses ning aadressi- ja kohanimeandmed oleksid süsteemselt töödeldavad, sest see on eeldus kõigi olulisemate avaliku- ja erasektori teenuste toimimisel (nt rahvastikuregister, äriregister, siseturvalisusega seotud andmekogud, ehitisregister, maakataster, kinnistusraamat, post, transport, taristuettevõtete andmekogud jne).

Olemasolevad aadressiandmete süsteem (ADS), kohanimeregister (KNR) on vananenud ja avalike huviobjektide (POI) infosüsteem vajab nõuetele vastavat üles ehitamist. Projekti käigus analüüstakse, kuidas ADS, KNR ja POI liita ühtseks infosüsteemiks (AKS), optimeerides tööprotsesse ning vähendades nii tegevuste kui ka andmete dubleerimist. Luuakse uue infosüsteemi disaini prototüüp.

Projekti toetas: EL Regionaalarengu Fond 

Toetuse summa: 81 396 €

 

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projekt on lõppenud

Eraldatud summa: 68 040 €

Projekti eesmärgiks on objektil toimunud riikliku keskkonnajärelevalve tulemuste dokumenteerimise, KKI-le esitatud võimalike ebaseadusliku keskkonnakasutuse teadete menetlemise, haldusmenetluste dokumenteerimise, kalalaevade sadamasse tuleku eelteadete menetlemise, KKI kolmandate osapoolte vastu suunatud finantsnõuete ning keskkonnajärelevalve tööplaani koostamise protsesside kaardistamine ja infotehnoloogilise lahendusega kaetud tulevikuvaate väljatöötamine.

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Projektiga arendatakse uus kaasaegsel tehnoloogial põhinev kasutajasõbralik punktipõhine e-katastri infosüsteem, mis võimaldab maakatastri toimingutes üle minna pabertoimingutelt täisdigitaalsele menetlusele.

 

Vastuvõtmine: TÖÖS

Eraldatud summa: 282 528,00 EUR

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

 

Projektiga arendatakse kasutajasõbralik rakendus, mis võimaldab luua ja hallata uusi piiratud asjaõiguste ruumiandmeid ühtses kaasaegses süsteemis ning kuvada infot kiiresti ja ülevaatlikult avalikkusele.

 

Staatus: VALMIS

Eraldatud summa: 176 742,00 EUR

Image
EL regionaalarengu fondi logo

Projekti lühikirjeldus:

Maa-ameti geoportaali kaardipõhiste (2D) geoinfo-teenuste  kõrval on viimastel aastatel järjest enam väljendunud nõudlus 3D e ruumilistel andmestikel põhinevate teenuste vastu. Huvitatud osapoolte spekter hõlmab nii avalikku sektorit (ehitisregister, kaitsejõud, transport) kui ka kohalikke omavalitsusi, linnaplaneerijaid, arhitekte, sideoperaatoreid, rajatiste valdajaid, pääste- ja eriteenistusi ja paljusid teisi.

Praegu kasutusel olevad töövood ja -vahendid ei võimalda tagada 3D andmete nõutavat ajakohasust ega andmete uuendamise kiirust, 2D kaarditeenuste platvorm on tehnoloogiliselt kiiresti vananev ja ilma 3D toeta, samuti on vajalik tugisüsteemide ajakohastamine nii andmehõive kui ka asukohamääramise osas.

Geo3D projekti käigus analüüsitakse Maa-ameti 3D-strateegia elluviimisvõimalusi; 3D andmehõive, kaardistamise, tootestamise ja avalikustamise äriprotsesse; kasutatavate tarkvaralahenduste alternatiive, nendele ülemineku võimalusi ja riske. Luuakse prototüüp EHR 3D-kaksiku baasil liitreaalsuse kasutajaliidesele.

 

Projekti toetas: EL regionaalarengu fond.

Image
Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Toetuse summa: 85 000€

Staatus: Töös

Projekti lühikirjeldus
Projekti käigus valmib Life SIP AdaptEst koduleht. Loodava kodulehe eesmärk on anda erinevatele sihtrühmadele ajakohast infot projekti tegevuste ja tulemuste kohta. Sihtgrupiks on elanikkond, kogukonnaliidrid ja partnerid.
Lisaks tagab KeMIT tehnilise ja IT alase toe uuendatava tuleohukaardi ja EUMETSATi kolmanda põlvakonna satelliitandmete kasutusele võtmiseks Keskkonnaagentuuris. Samuti vastutab KeMIT CLIDATA kliimaandmebaasi uuendamise ja uuenenud tuleohukaardi lisamise eest ILM+ nutirakendusse.
Arendustegevusi rahastatakse projektist LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst/101069566 „Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis“ (Implementation of national climate change adaptation activities in Estonia“ ning riigieelarvest.

Vastuvõtmine: TÖÖS

Eraldatud summa: ca 450 000 EUR

Image
Life projekti rahastuslogo

Täpsem info: LIFE Eesti veebilehel

Taotleja nimi: MKM/KeMIT 
Projekti toetas: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond 
Toetuse summa: 220 011 EUR 

Eesmärk: Euroopa Liidu struktuurivahenditest taotletud rahastuse toel arendasime Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) projekti „Majandustegevuse registris mikroteenuste kasutuselevõtmine“ raames valmis uue e-teenuste keskkonna, mille esimeses etapis tõime üle Majandustegevuse registri (MTR) planeeritud funktsionaalsuse. Arendusprojekti eesmärk oli luua mikroteenuste arhitektuuril põhine pilveteenuste platvormil olev kaasaegne e-teenuste keskkond ning ärilises vaates tuua MTR-i registrist üle 10 majandustegevusteate (MTT) esitamise funktsionaalsus. Teostasime selle eesmärgi täies ulatuses. Paralleelselt jäid toimima uus ja vana MTR ning tagasime, et kahe registri vahel liikudes tekib terviku tunne ning kasutajale on tagatud mugav ja üheselt arusaadav toimetamine kahe keskkonna vahel. 

Image
EL regionaalarengu fondi logo